Utrzymanie czystości i porządku

Wpisy GZUK Sp. z .o.o. do rejestru działalności regulowanej w zakresie zbiórki odpadów w poszczególnych gminach: