Instalacje zarządzane przez Spółkę

Instalacja komunalna - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.

brama wjazdowa 1024 300

i wydanie w dniu 30 września 2014r., przedmiotu Umowy dzierżawy spowodowały, że z dniem 1 października 2014r. zarządzającym składowiskiem odpadów w Kozodrzy stała się Spółka.

Do tej pory powstało 13 kwater na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, z których kwatery nr 1-11 zostały wypełnione do założonych rzędnych i zrekultywowane, kwatera nr 12 jest w trakcie rekultywacji, aktualnie eksploatowana jest kwatera nr 13 sektor 1.

W obrębie ogrodzenia składowiska znajduje się również teren, który pełni rolę rezerwy inwestycyjnej pod budowę kolejnych kwater, w zależności od zapotrzebowania na dany rodzaj odpadów.

 

Podział na kwatery:
Kwatery nr 1-7 - wypełnione do ustalonych rzędnych składowania i  zrekultywowane
 • powierzchnia kwater w granicach wewnętrznego obwałowania - 10,17 ha, - rzędne terenu wokół kwater - 214,00-215,50 m n.p.m.,
 • rzędne dna kwater - 207,00-212,00 m n.p.m.,
 • max poziom wypiętrzenia (wraz z izolacją i wstępną rekultywacją) - 227,00m n.p.m.,
 • łączna pojemność 1 227 100 m3.
 
Kwatera nr 8 - wypełniona do ustalonych rzędnych składowania i  zrekultywowana
 • powierzchnia kwatery w groblach - 1,01 ha,
 • średnia rzędna dna na poziomie warstwy odsączającej - 206,8 m n.p.m.,
 • max rzędna składowania odpadów 227,59 m n.p.m.,
 • łączna pojemność geometryczna 152 000 m3,
 • wysokość składowania odpadów od dna do max rzędnej 15,3 m,
 
Kwatera nr 9 - wypełniona do ustalonych rzędnych składowania i zrekultywowana 
 • powierzchnia 15 900 m2
 • pojemność 185 600 m3
 • średnie rzędne dna 203,50-204,35 m n.p.m.
 • średnie rzędne składowania 218,45-219,65 m n.p.m.
 • średnie rzędne po rekultywacji 219,55-220,75 m n.p.m.

 

Kwatera nr 10 – wypełniona do ustalonych rzędnych składowania i zrekultywowana
 • powierzchnia 17 650 m2
 • pojemność 212 230 m3
 • średnie rzędne dna 206,35-206,80 m n.p.m.
 • średnie rzędne składowania 219,65-220,00 m n.p.m.
 • średnie rzędne po rekultywacji 220,75-221,10 m n.p.m.

 

Kwatera nr 11 –wypełniona do ustalonych rzędnych składowania i zrekultywowana
 • powierzchnia 14 870 m2
 • pojemność 170 670 m3
 • średnie rzędne dna 207,20-208,05 m n.p.m.
 • średnie rzędne składowania 220,00-220,00 m n.p.m.
 • średnie rzędne po rekultywacji 221,10-223,00 m n.p.m.

 

Kwatera nr 12 –wypełniona do ustalonych rzędnych składowania, w trakcie rekultywacji
Kwatera nr 13 – w trakcie eksploatacji
 kwatera 12

fot. Niecka kwatery nr 13 sektor 1 

Kwatera nr 13 na odpady inne niż niebezpieczne jest kwaterą podpoziomowo-nadpoziomową z wydzielonymi sektorami - sektor nr 1 i sektor 2.

Dane techniczne obiektu:

 • powierzchnia kwatery wynosi 3,1089 ha (31 089 m2)
 • pojemność kwatery nr 13 wynosi ok. 165 000 m3 (do rzędnej 217,00 m n.p.m.).
 • maksymalna możliwa objętość składowanych odpadów (docelowo) to ok. 370 000,00 m3
 • maksymalna roczna masa składowanych odpadów: 150 000 Mg/rok
 • pojemność kwatery nr 13 - 370 000,00 m3
 • pojemność sektora nr 1 - 208 125,00 m3
 • pojemność sektora nr 2 - 161 875,00 m3
 • pojemność kwatery nr 13 - (całkowita masa odpadów odpadów do składowania na kwaterze
  nr 13) - 351 500,00 Mg
 • pojemność sektora nr 1 - 197 718,75 Mg
 • pojemność sektora nr 2 - 153781,25 Mg
 • docelowa rzędna składowania odpadów: 223,90 m n.p.m.
 • rzędna dna wynosi 206,4 m n.p.m.
Uszczelnienie kwater

Dna wszystkich kwater znajdują się poniżej stropu zalegania nieprzepuszczalnych iłów krakowieckich. Strop iłów pod istniejącymi kwaterami zalega na poziomie 210,50-214,50 m n.p.m. Iły krawieckie spełniają wymagania dla naturalnej bariery geologicznej zarówno w zakresie miąższości jak i przepuszczalności. Są to utwory praktycznie nieprzepuszczalne o współczynniku filtracji k < 10-9 m/s, a ich miąższość w rejonie składowiska odpadów jest oceniana na ponad 100 m. Zewnętrzny wał kwater powyżej zalegania iłów krakowieckich został uszczelniony ekranem iłowym o grubości 2,0 m w koronie i 4,5 m przy połączeniu ze stropem iłów. Ekran obwałowania zewnętrznego wraz z groblami działowymi zamyka kwatery po obwodzie. 

Powierzchnia korony kwater nr 1-5 została uszczelniona, zrekultywowana poprzez ułożenie kolejnych warstw:

–      warstwa żwirowa o grubości 15-30 cm,

–      geowłóknina filtracyjna (na kwaterach nr 1, 2, 4) o gramaturze 400 g/m2,

–      płaszcz iłowy o współczynniku filtracji k < 10-9 m/s i grubości 0,5-0,7 m,

–      ziemia urodzajna (humus) z obsianiem mieszanką traw, o grubości 0,2-0,3 m.

Końcowe zamknięcie kwater nr 6-9 składa się z następujących warstw:

powierzchnie skarp

 • warstwa filtracyjna o grubości 0,2 m z materiału o współczynniku filtracji k > 10-4 m/s,
 • warstwa izolacyjna o grubości 0,5 m z materiału izolacyjnego o współczynniku filtracj k < 10-9 m/s (ił rodzimy),
 • warstwa rekultywacyjna o grubości 0,3 m z ziemi urodzajnej.

powierzchnie koron

 • warstwa filtracyjna o grubości 0,2 m z materiału o współczynniku filtracji k > 10-4 m/s,
 • warstwa izolacyjna o grubości 0,5 m z gruntu rodzimego
 • warstwa rekultywacyjna o grubości 0,3 m z ziemi urodzajnej.
Drenaż odcieków kwater

Do odprowadzania odcieków z dna kwater służą sączki z perforowanych rur PE160/7,1 ułożone w dnie iłowym. Sączki są włączone do studni na rurociągu grawitacyjnym PE200, odprowadzającym odciek z kwater. Iłowe dna kwater są ukształtowane ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi 1% w kierunku sączków, umożliwiając grawitacyjny spływ odcieków systemem drenażowym. Na dnie kwater, skarpach ekranu iłowego, oraz nieprzepuszczalnych skarpach wewnętrznych jest ułożona warstwa filtracyjna grubości 30 cm ze żwiru o współczynniku filtracji k > 10-4 m/s.

Na poziomie grobli zewnętrznych, pod izolacją iłową, został wykonany drenaż obwiedniowy kwater z perforowanych rur PE160/7,1. Drenaż obwiedniowy ujmuje i odprowadza odcieki z odpadów deponowanych w kwaterach, przechwytuje wody opadowe spływające z odpadów w czasie eksploatacji kwatery ponad poziom grobli, a po wykonaniu izolacji zewnętrznej zbiera przesiąki międzywarstwowe. 

 • system rurociągów tłocznych służących do transportu odcieków między przepompowniami, kontenerową oczyszczalnią odcieków oraz między zbiornikami odcieków. Odcieki z kwater nr 1-5 są odprowadzane grawitacyjnie bezpośrednio do zbiornika odcieków, a odcieki z kwater nr 6-8 oraz 9-13 spływają grawitacyjnie do przepompowni, skąd zatapialnymi pompami są tłoczone do zbiorników odcieków surowych. Ze zbiorników odcieki są podawane do oczyszczania w podczyszczalni, oraz kontenerowej oczyszczalni odcieków a następnie kierowane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie.
Podczyszczalnia odcieków

Jest podczyszczalnią o działaniu porcjowym, w czasie cyklu oczyszczania ścieków kolejne obiekty zostają napełnione określoną objętością ścieków i poddawane właściwym dla danego urządzenia procesom technologicznym. Dla uzyskania żądanych efektów do oczyszczanie odcieków przyjęto chemiczno-biologiczny proces oczyszczania odcieków:

 • części chemicznej - komory koagulacji odcieku mlekiem wapiennym, złoże do gazowej desorpcji amoniaku i komory neutralizacji kwasem siarkowym;
 • części biologicznej osadu czynnego - reaktory biologiczne;
 • części osadowej - usuwanie osadów ze zbiorników koagulacji i z reaktorów biologicznych.

 

osmoza 1024 300

fot. Kontenerowa oczyszczalnia odcieków

Odcieki z kwater nr 9-13 są oczyszczane w oczyszczalni, która działa w oparciu o proces odwróconej osmozy, którego istota polega na przepuszczeniu odcieku ze składowiska poprzez półprzepuszczalną membranę pod wpływem ciśnienia zadanego po stronie dopływającego odcieku. Separacja membranowa jest rozdziałem czysto fizycznym, oddzielone składniki nie ulegają żadnym przemianom chemicznym bądź biologicznym. Efektem pracy oczyszczalni jest uzyskanie oczyszczonego odcieku (permeat) oraz pozostałości odcieku (koncentrat).

Kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest nr A1 i A2

Kwatery nr A1 i A2 zaprojektowano jako podpoziomowe o głębokości ok. 6,5 m i nachyleniu skarp 1:2. 

Parametry każdej z kwater:

 • powierzchnia 2 500 m2
 • pojemność 8 870 m3
 • średnie rzędne dna 207,20-207,80 m n.p.m.
 • średnie rzędne składowania 211,90-212,00 m n.p.m.
 • średnie rzędne po rekultywacji 213,80-214,20 m n.p.m.

Obecnie w eksploatacji jest kwatery nr A1

Oczyszczalnie ścieków i wód opadowych

Oczyszczalnie do  podczyszczania ścieków i wód opadowych z zawiesiny i związków ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do wód powierzchniowych. Oczyszczalnie są zlokalizowane:

 • w północno-wschodniej części terenu składowisku przed wylotem nr 1 rowu przydrożnego do rowu B, do obsługi części istniejących i projektowanych kwater oraz powierzchni utwardzonego zaplecza;
 • w zachodniej części terenu składowiska przed wylotem nr 2 rowów opaskowych do rowu melioracyjnego R-1, będącego dopływem potoku Koziego, Jako oczyszczalnie wód opadowych zastosowano separatory 

 

 biogazwonia 1024 300

fot. Instalacja pozysku i energetycznego wykorzystania biogazu składowiskowego

Zadaniem instalacji jest kontrolowane ujmowanie biogazu wydzielającego się z poszczególnych kwater i jego gospodarcze wykorzystanie.

Odgazowanie kwater odbywa się za pomocą systemów pionowych, tj. studni odgazowania, pochodni gazowych oraz za pomocą systemów poziomych poprzez układ warstw filtracyjnych i uszczelnień. 

W obrębie wypełnionych do ustalonych rzędnych i wstępnie zrekultywowanych kwater nr 1-11 aktualnie wykonanych jest ok.150 studni odgazowania pionowego, które włączone są do instalacji energetycznego wykorzystaniu biogazu w elektrowni. Biogaz z sieci jego pozysku jest przetwarzany na energię cieplną i elektryczną w obiekcie składającym się z: urządzeń sprężania gazu, agregatów prądotwórczych, transformatorów, wymienników ciepła, systemu olejów smarujących, urządzeń pomiarowych do analiz, kontroli i transmisji danych. Energia elektryczna, pochodząca ze spalania biogazu jest sprzedawana do sieci energetycznej.

Pozostała infrastruktura

Do pozostałej infrastruktury i obiektów związanych z funkcjonowaniem składowiska odpadów w Kozodrzy zalicza się:

 • budynek socjalno-biurowy, budynek magazynowy z wiatą, 
 • wagę samochodową najazdową z elektronicznym systemem ewidencji odpadów,
 • brodzik dezynfekcyjny w rejonie drogi dojazdowej (zakładowej) do kwater,
 • system rowów opaskowych do ujmowania i odprowadzania ścieków opadowych,
 • drenaż zewnętrzny zabezpieczający teren składowiska przed napływem wód podziemnych,
 • drogi zakładowe wykonywane są w formie pasa drogowego szerokości 6,0 m z nawierzchnią z drogowych płyt betonowych i drugiego pasa gospodarczego (drogi technologicznej) szerokości 4,0 m.  z nawierzchnię z tłucznia.
 • ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych.

(Opracowano na podstawie dokumentacji projektowej Rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, wykonanej przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „Progeo” Kraków, oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z o. o. Bielsko-Biała).

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP