Pouczenie

Treść aktów prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie, nie jest źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Polski są akty prawne ogłaszane w Dzienniku Urzędowym UE oraz akty prawne ogłaszane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.). Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrowie, nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o informacje publikowane na stronie internetowej
GZUK Sp. z o.o.

Ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia,

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 62 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017, poz. 827 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018, poz. 799)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018, poz. 1202)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017, poz. 2101)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017, poz. 2168) - Dz.U. uchylający akt: 2018, poz. 650
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017, poz. 1577)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018, poz. 1025)
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018, poz. 1152)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2018, poz. 992)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (DZ. U. 2014.1923)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (DZ. U.2017.2490)
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. 2018 poz. 1038)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018, poz.1454)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu (Dz.U. 2012 poz. 299)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 poz. 934)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów (DZ.U. 2017, poz. 19)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (DZ. U. 2017, poz. 2377)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (DZ.U. 2016 poz. 1742)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096)
 • Kodeks Cywilny (Dz.U.2018, poz. 1025)

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP